Etik/Upphandling

KEPA:s Etik- och Upphandlingsnämnd har tagit fram generella riktlinjer RIKTLINJER för upphandlande myndigheter och anbudsgivare i syfte att åstadkomma en professionell upphandling med efterföljande avtalsperiod. Riktlinjerna syftar till att bidra till en god upphandlingsmiljö i branschen.

Frågan om offentlig upphandling har under många år varit aktuell inom branschföreningen KEPA. Föreningen har anordnat kurser och utbildningar i ämnet och under årens lopp har en rad olika möten arrangerats tillsammans med andra organisationer. Alla dessa möten har varit givande, men för att komma vidare med många av de knäckfrågor som rör upphandling och affärsmässighet inom branschen, krävdes något nytt.

Föreningen beslutade därför hösten 2009 att bilda en Etik- och Upphandlingsnämnd med uppgift att behandla principiella frågeställningar om upphandling och affärsmässighet inom branschen. Gruppens uppgift är att genom prövning av inkomna frågeställningar lämna principutlåtanden om vad som är förenligt med, eller bör vara förenligt med god affärssed inom branschen.

Både medlemmar och icke medlemmar kan rapportera in ärenden till gruppen för behandling. Om ni önskar anmäla ett ärende, kontakta KEPAs kansli (kepa@branschkansliet.se) tel 08-508 938 00

Nämnden består av 7 ledamöter, med representanter från leverantörsledet (1), grossistledet (1), stat (1), kommun (1), ordföranden inom KEPA (1), jurist från branschkansliet (1), samt en extern jurist som ordförande (1).

Utlåtanden/riktlinjer etc: